MONITORENTABLETS/PHONELAPTOPSCOMPUTERSPC/LAP/TAB-PLANACCESSOIRESHOME
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u ook via deze link als pdf-bestand downloaden: VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VEILIGEPCS VOF handelend onder de handelsnamen VEILIGEPCS.NL en HEUVELRUGCOMPUTERS.NL, en op alle met VEILIGEPCS VOF aangegane overeenkomsten.
b. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
c. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
d. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door VEILIGEPCS VOF is ingestemd.
e. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VEILIGEPCS VOF in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
f. De internetsites van VEILIGEPCS VOF en haar project- en consultancyactiviteiten richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
g. VEILIGEPCS VOF behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
h. Door het gebruik van de internetsites van VEILIGEPCS VOF en/of het plaatsen van een bestelling, getekende werkbon c.q. inkoopopdrachten aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
i. VEILIGEPCS VOF is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Totstandkoming overeenkomsten (inclusief aanbiedingen)
a. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. VEILIGEPCS VOF is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiŽle Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
b. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
c. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
d. Een aanbod van de potentiŽle Koper als genoemd in artikel 2a wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden: - een offerte is door de Koper getekend en door VEILIGEPCS VOF ontvangen ingeval door VEILIGEPCS VOF een op naam gestelde offerte is uitgebracht. - de potentiŽle Koper heeft tijdens zijn bezoek aan VEILIGEPCS VOF - gevestigd te Cothen, W. Alexanderweg 63 - uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald produkt en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; - de potentiŽle Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan VEILIGEPCS VOF via elektronische weg verzonden. Deze zijn door VEILIGEPCS VOF ontvangen. - de potentiŽle Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
e. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door VEILIGEPCS VOF herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal VEILIGEPCS VOF de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
f. Koper en VEILIGEPCS VOF komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2d en 2e is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van VEILIGEPCS VOF gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
g. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. VEILIGEPCS VOF garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euros, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (voor NL klanten), tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de prijzen exclusief BTW zijn. Voor Belgische klanten wordt geen BTW berekend. Transportkosten worden vastgesteld na de orderbevestiging.
b. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
c. De Koper is de prijs verschuldigd die VEILIGEPCS VOF in haar bevestiging conform artikel 2e van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VEILIGEPCS VOF worden gecorrigeerd.
d. Bezorgkosten zijn NIET bij de prijs inbegrepen en worden duidelijk herkenbaar op de offerte en op de factuur aan de koper medegedeeld.
e. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VEILIGEPCS VOF.

4. Betaling
a. Voor project- en consultancyovereenkomsten geldt dat betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
b. Bij consumentenbestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: - vooruitbetaling - contant bij aflevering Ė op rekening. VEILIGEPCS VOF kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de betreffende internetsite.
c. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven Ä 2000,- worden niet onder rembours bezorgd.
d. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiŽle Koper- is voldaan.
e. In het geval door VEILIGEPCS VOF een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
f. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. VEILIGEPCS VOF is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
g. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
h. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VEILIGEPCS VOF als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
i. In geval van niet tijdige betaling is VEILIGEPCS VOF bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en levertijd
a. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft VEILIGEPCS VOF ernaar om bestellingen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. VEILIGEPCS VOF kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
b. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. VEILIGEPCS VOF streeft ernaar vertragingen binnen ťťn werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
c. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient VEILIGEPCS VOF de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
d. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
e. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht
a. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt het bedrag van het gekochte product terug. Verzendkosten vallen hier uitdrukkelijk niet onder.

7. Tevredenheidsgarantie
a. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met VEILIGEPCS VOF aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
b. VEILIGEPCS VOF is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
c. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
d. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt VEILIGEPCS VOF binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan VEILIGEPCS VOF betaalde exclusief verzendkosten.

8. Eigendomsvoorbehoud
a. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met VEILIGEPCS VOF is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
b. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
a. Voor door VEILIGEPCS VOF geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. VEILIGEPCS VOF vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
b. VEILIGEPCS VOF is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. VEILIGEPCS VOF geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
c. Indien VEILIGEPCS VOF om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
d. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van VEILIGEPCS VOF of de fabrikant zijn verricht. - Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt. - Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. - Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
e. De Koper is gehouden VEILIGEPCS VOF te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen VEILIGEPCS VOF zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
f. Het is mogelijk dat VEILIGEPCS VOF op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. VEILIGEPCS VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht
a. In geval van overmacht is VEILIGEPCS VOF niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
b. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom
a. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij VEILIGEPCS VOF, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
b. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.
c. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VEILIGEPCS VOF, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
a. VEILIGEPCS VOF zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
b. VEILIGEPCS VOF neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van VEILIGEPCS VOF of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diversen
a. VEILIGEPCS VOF is gevestigd te (3945-CH) Cothen, Willem Alexanderweg 63 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr H53291026
b. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan VEILIGEPCS VOF, W. Alexanderweg 63, NL-3945CH COTHEN gemeente Wijk-bij-Duurstede.
c. VEILIGEPCS VOF en haar Helpdesk (0343 533042) zijn bereikbaar voor informatie op werkdagen (m.u.v. vakanties) van 9.00 tot 17:30 uur.
Volgende
Productgroepen
ACCESSOIRES
LAPTOPS
MKB-PLAN
MONITOREN
PC SYSTEMEN
PC-BEVEILIGING
PC/LAP/TAB-PLAN
REPARATIE EN SERVICE
SOFTWARE
TABLET / SMARTPHONE
WEBHOSTING
_OpBestelling
Uitverkoop

naar productgroep...
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden bij het zoeken.
Uitgebreid zoeken
Geen producten